Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Henkiset hierarkiat - keitä enkelit ovat?

 

Henkiset olennot astuvat ihmisen tietoisuuteen

 

Tietoisuuden kasvu ihmisessä tuo esiin monenlaisia yhteyksiä. Ihminen alkaa olla tietoinen siitä, että hän ei elä planeetallaan irrallaan muusta elävästä henkisestä elämästä. Ja tätä elämää on varsin monenlaista. Vain ihmisen estävä mieli voi sulkea tätä todellisuuden laajuutta. Tätä elämää löytyy kasvien ja luonnon taustalta ja tässä voi aueta yhteys luonnonhenki-hierarkiaan, joka on oma ulottuvuutensa planeetallamme. Metafyysisissä kokemuksissa puhutaan myös ns. enkelikokemuksista, joissa saadaan auki ihmisen yläpuolella olevaa henkistä hierarkiaa. 

 

Aukeavat havainnot ja yhteydet kertovat ihmisen tietoisuuden kehityspolun edistymisestä. Jotta kyseiset kokemukset voivat ilmestyä ihmisen tietoisuuteen, täytyy niillä olla omassa ajatusmaailmassa käsitteet. Niiden kautta voidaan nähdä, että henkinen liikkuu maisella planeetallamme niin mineraali-, kasvi-, eläinkunnan kuin ihmiskokemuksenkin kautta. Ihmisessä tietoisuus herättää sielun matkan edistyessä tietoisen toimivan henkisen minän. Tämä tarkoittaa reinkarnaatioiden kautta ihmisestä esiin puhkeavaa henkistä elämää, joka vaikuttaa myös materian taustalla. Tämän henkisen tietoisuuden kautta ihminen löytää lopulta myös maista kokemusta valvovat henkiset hierarkiat. Persialainen 1200 -luvulla elänyt sufimystikko Rumi (Jalāl ad-Dīn Muhammad Balkhī) ilmaisi asian näin:

 

"Tietoisuus nukkuu mineraaleissa, uneksii kasveissa, herää eläimissä ja tulee itsetietoiseksi ihmisissä."

 

Ihmisen sielun yläpuolella olevat olentotasot

 

Henkisiä hierarkioita ei ole ihmiselle olemassa silloin, kun sielu on vielä unenomaisessa tilassa. Useat hengentieteen tutkijat maailman historiassa ovat kuitenkin löytäneet heidät. Nämä hierarkiat ovat esiintyneet ihmiskunnan ilmennyksissä aina.  

 

Samankaltainen jaottelu löytyy esimerkiksi 400-500 -luvun vaihteesta (mm. P-D Areiopagita) tai 1800-1900-luvuilta Rudolf Steinerin teksteistä. Niissä on löydetty kolme eri olentotasoa ihmisen sielullisen olemustilan yläpuolelta, jotka kaikki sisältävät kolme olentoluokkaa. Ensimmäisessä tasossa ovat:

 

I taso: 

1. Enkelit

2. Arkkienkelit

3. Arkait/Ajan henget 

 

Nämä ensimmäisen tason olennot ovat lähinnä maisen ihmisen sielua. Seuraava taso sisältää jälleen kolme olentoluokkaa:

 

II taso: 

1. Muodonhenget/Vallat

2. Liikkeen henget/Voimat 

3. Viisauden henget

 

Aina astuttaessa seuraavalle tasolle, myös tietoisuus laajenee ja muuttuu. Siten myös olentoluokkien tehtävät laajenevat ja koko ajan vastataan yhä isoimmista kokonaisuuksista. Seuraava taso on:

 

III taso: 

1. Tahdon henget/Troonit
2. Harmonian henget/Kerubit 
3. Rakkauden henget/Serafit


Enkelihierarkian työ ihmisen sielussa

 

Tämän tässä esitetyn henkisen kolmetasoisen hierarkian henkiset olennot työskentelevät viisaasti ja suunnitelmallisesti yhdessä ihmisen sieluolemuksen kanssa. On tärkeää huomata, että nämä ihmisen yläpuolella olevat olennot toimittavat eri tehtäviä ihmisessä. Jos näemme, että esimerkiksi troonit työskentelevät eetteriruumiissamme, voimme löytää, että enkelihierarkia työskentelee luoden kuvia ihmisen astraaliruumiissa muodonhenkien johdolla. Voidaan sanoa niin, että muodonhenkien tarkoituksena on ollut luoda kuvia ihmiselle hänen tulevaisuudestaan. Ja enkelihierarkia sitten on sitten toteuttanut tätä tarkoitusta viemällä näitä kuvia ihmiselle. Nämä kuvat tulevat toimimaan impulssin tavoin ihmiselle tulevaisuuden rakennuspuiksi. 

 

Enkelihierarkian tekemä työ ihmisen astraaliruumiissa tähtää juuri tietynlaiseen tulevaisuuden järjestykseen ihmisen maailmassa. Koska ihmistä korkeammat olennot näkevät ihmisen tulevaisuuden tarkoituksen, joka on saada henkinen näkyviin ihmisessä itsessään ja maailmassa, he inspiroivat ja ohjaavat ihmistä tähän suuntaan. Ihminen rakentaa tulevaisuuden maailmaa näiden kuvien perusteella, jotka hänen henkisiin olemuspuoliin alati välitetään. Nämä kuvat syntyvät ja häviävät. Selvänäköinen tietoisuus voi tavoittaa nämä kuvat.

 

Näillä kuvilla on erilaisia tarkoituksia ja ne muuttavat ihmistä tiettyyn suuntaan. Ihminen ei tulevaisuudessa voi olla onnellinen, jos toiset vierellä kärsivät. Tämä liittyy ihmisen yhteyteen, jossa ymmärretään ihmisten olevan sisaruksia toisilleen: saman lähteen osia. Ihminen alkaa myös nähdä tulevaisuudessa selkeämmin toisen ihmisen kätketyn jumalallisen. Myös tämä on näiden kuvien seuraus. Näiden kuvien johdosta ihminen tulee hylkäämään käsityksen ihmisestä vain yhtenä eläimenä ja lopettaa arvostelun, jossa ihmistä mitataan vain hänen fyysisten ominaisuuksien perusteella. Ihminen tulee käsittämään olevansa henkisen maailman ilmaus. Tässä kohtaa ihminen jumalan kuvana ei ole enää vain teoriaa.

 

Enkeli-hierarkian luomien kuvien kautta ihminen saa täyden vapauden uskossaan sekä mahdollisuuden tavoittaa ajattelun kautta korkeimman ihmisessä; Hengen. Tämä enkelihierarkian työskentely ihmisen astraaliruumiissa on tapahtunut unen aikana. Tämä koskee kaikkia ihmisiä. Ihmisen tehtävä tulevaisuudessa on tiedostaa ja nähdä tämä tapahtuma selkeästi. Silloin ihminen tietää, miten enkelihierarkia on työskennellyt ihmisessä. Tämän enkelihierarkian esittely pohjautuu Rudolf Steinerin kirjaan ”Enkelin tehtävä ihmissielussa”, josta voit lukea lisää aiheesta.

 

Ihmisen matka kohti tietoisempia tehtäviä

Tietoisuus voi avata, että ihmisen kokeman "enkelikokemuksen" taustalla voi olla juuri tietty olentoluokka. Näin etsijä alkaakin jaotella enemmän henkisiä kokemuksiaan. Hän alkaa ymmärtää, että erilaisilla henkisillä olennoilla on erilaisia tehtäviä suhteessa ihmiseen. Se, mitä esimerkiksi enkeliluokka valvoo ja aiheuttaa ihmisen maailmassa on jotakin erilaista kuin esimerkiksi se, mitä sisältyy arkaiden työalueeseen. Ihminen on siten yksi ketju valtavassa henkisessä hierarkiassa ja varsin tärkeä sellainen.

Ihmisen toiminta-alue on myös maisessa maailmassa aina lopulta henkinen. Tämä johtuu siitä, että ihminen on yhtä henkinen olento kuin häntä ohjaavat luokat. Erona on, että ihminen ei vielä tiedä asiaa sielutasolla. Tietoisuus voi kokea maisessa olemuksessaan itsensä irralliseksi fyysiseksi organismiksi, joka suorittaa fyysisiä toimia. Tietoisuus kuitenkin tulee muuttamaan tämän. Ja ihmisen olemukselle ja toimille löytyy henkinen syy.

Sielumatkan edetessä ihmisen toimintaa ei enää koeta pelkästään fyysisenä, vaikka päältä katsoen suoritetaankin fyysisiä asioita. Tietoisuus muuttaa ihmisen suhdetta itseen, maailmaan ja suorittamaan työhönsä. Kun sisäinen katse herää, joskus toiminta-alat muuttuvat ja joskus taas jatketaan samoilla aloilla tietoisemmin. Siksi henkisiä tutkijoita ja näkijöitä on kaikilla aloilla. Erilaisia ihmisen suorittamia tehtäväaloja ei olekaan järkevää määritellä henkiseksi tai vähemmän henkiseksi. Ihminen voi toimia kaikkialla tietoisemmin tai vähemmän tietoisesti.

Henkisen kokemuksen analyysi

Sielupolun edetessä näkijä tai etsijä alkaa nähdä henkisen maailman tapahtumia. Ne voivat olla aluksi hyvinkin symbolisia ja allegorisia (kuten eläinkuvia). Matkan edetessä hän kykenee luokittelemaan tapahtumia ja analysoimaan ilmoitettua syvemmin. Se mitä nähdään on riippuvainen useasta tekijästä:

Henkisiin kokemuksiin ja näkyihin vaikuttaa mm.:

1. Henkisen etsijän tai näkjän oma sielun polun vaihe sekä tietoisuustila
2. Sen ihmisen sielun polun vaihe sekä tietoisuustila, kenelle nähdään
3. Välittävien henkisten olentojen tarkoitus ja tyyli

On huomioitava, että henkinen tieto voidaan tuoda ihmiselle monenlaisessa muodossa. Henkinen kokemus voi olla myös kestoltaan varsin vaihteleva. Joskus se voi olla visio, kokonaisten tapahtumien tai olentojen näkemistä, kuvia, värejä, symboleja, puhetta, tekstiä sekä kaikkien näiden yhdistelmää. Tärkeintä olisi, että henkilö joka näyn tai kokemuksen saa, pyrkii rauhallisesti intuitionsa kautta lähestymään ja avaamaan sitä. Hän huomaa vähitellen löytävänsä itsestään lisää työkaluja ymmärtää henkisen maailman ilmiöitä.

Tietyssä kohtaa ihminen ei enää maalaa mielensä kautta sitä, millainen henkisen kokemuksen pitäisi olla. Hän siirtyy vastaanottavaan tilaan ja antaa sen tapahtua.  Matkalla selviää yhä lisää yksityiskohtia kokemuksesta. Tietoisuuden laajentuminen oman henkisen tutkimuksensa aloittaneilla ihmisillä tuo aina uusia palasia totuuden tauluun.

Ihmisen monet oppaat

Kerron lopuksi erään kokemuksen, joka muutti muutamien henkisten etsijöiden maailmankuvaa eräässä tilanteessa:

Kyseessä oli henkisten etsijöiden piiri, jotka olivat osa jo kauan tutkinut henkisen maailman ilmiöitä. Tämän ryhmän tarkoituksena oli etsiä yhteyksiä henkiseen maailmaan sekä joidenkin osallistujien edesmenneisiin omaisiin. Yleensä kokouksissa yhteyksiä saatiin sekä myös selkeitä näyttöjä rajan taakse siirtyneistä ihmisistä. 

Eräässä ryhmän tilaisuudessa yksi nuorista osallistujista (tässä tekstissä Marielle) halusi yhteyden hänelle ilmestyneeseen oppaaseen. Marielle koki, että naispuolisena ilmestynyt enkelimäinen olento oli hänelle läheinen ja viisas, vaikka hän ei osannutkaan sanoa, kuka on kyseessä. Hän oli saanut tältä tietoa itsestään ja elämänsä tilanteesta. Ryhmä pyrki totutulla tavalla oman meedionsa kautta saamaan yhteyden Mariellen oppaaseen. 

Tiettyjen toimenpiteiden kautta yhteys aukesi. Olento ilmaisi itsensä suoraan paikalla olleen meedion kautta aloittaen näin: "Olen Mariellen opas toisen tähden piiristä. Me olemme eläneet yhdessä useita elämiä. Meillä on suhde sielun tasolla eli olemme siten sisaria. Minä olen sielun polulla edistyneemmässä vaiheessa kuin Marielle. Siksi olen lähestynyt häntä ja pystyn auttamaan häntä eteenpäin sielun tiellä nyt ja se onkin yksi tehtäväni. Hän on täysin tunnistanut energiani. Olen elänyt Maapallolla kauan sitten, mutta en enää. Olen palannut toisen tähden piiriin, jonka sieluni kokee kodiksi enemmän kuin teidän aurinkokuntaanne kuuluvan maan. Teidän maan kielellä olen humanoidi, kuten teidän ufogenressä minua nimitettäisiin..."

Kun kontakti oli ohitse ja useita viestejä oltiin vastaanotettu, syntyi hämmennystä osassa ryhmää. Heräsi aktiivista keskustelua ja jopa väittelyä. Piirin vanhimmat ja tietoisuuttaan pidemmän aikaa avanneet jäsenet eivät hätkähtäneet tapahtumasta. Eräs heistä kertoi kokeneensa vastaavaa aiemminkin. Pitkän keskustelun jälkeen ryhmän vastaava vetäjä päätti tilaisuuden seuraaviin ajatuksiin:

"Ette suinkaan kuvitelleet, että avaruuden elämää olisi vain meidän planeetallamme. Jopa pelkästään fyysistä kosketteleva tieteemmekin on löytänyt ajatuksen, että loputtomien galaksien seassa on pakko olla monenlaista elämää ihmisen lisäksi. Ihminen ei vain tietoisuutensa matkan ollessa kesken välttämättä ole siihen elämään törmännyt. Kuitenkin kaikkina aikoina on elänyt ihmisiä, jotka ovat luoneet kontakteja tähän väkeen. Kannattaa tutustua jo julkaistuun materiaaliin tältä alueelta. Tämä on yksi tärkeä henkisen etsijän tietoisuusikkuna, jonka oma tutkimus avaa. Niin se vain on, että joskus "enkelit" tai oppaat ovat humanoideja, kuten tässä tapauksessa."

Kun ryhmän vetäjä avasi seuraavan viikon kokouksen, hän palasi vielä asiaan ja kirjoitti fläppitaululle seuraavat sanat:

"1. Henkistä tiedostamaton ihminen uskoo, että häntä opastaa oma äiti ja isä
  2. Uskonnon avannut ihminen uskoo, että häntä ohjaa myös Jumala ja enkelit
  3. Henkisen tietoisuuden avannut ihminen tietää, että häntä voi ohjata varsin monenlaiset olennot, kuten jumalat, henget, oppaat, enkelit, sielun sisaret ja joskus myös humanoidit."

 

- Pekka Tamminen